Menu Close

東亞運動會2009相關通知

各位小朋友及家長:

        受東亞運動會2009影響,5/1212/12不用上課。團員請盡量在家長輔助下自行練歌。

        19/12為綵排日,請各團員準時出席,以便為24/1226/12之演出作預備。

        詳情請看手冊或本團網頁。

        如有任何查詢,請聯絡Ms Lam (9771 5017)Ms Wai (9365 8368)Ms Wong (9739 9303)

                                                                 小鱒魚兒童合唱團
                                                        www.littletrout.org

                                                                        2009年12月5